Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden van de Site

1. Beheerder van de Site

De website http://www.stellantis-financial-services.be (de "Site") wordt beheerd en beschikbaar gesteld aan de bezoeker door de NV STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX (hierna "S.F.S."),

  • waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Bourgetlaan 20 bus 1 ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0417.159.386 (RPR - Brussel);

  • met IBAN-rekeningnummer: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRUBEBB.

S.F.S. is een verzekeringsagent (FSMA inschrijvingsnummer 019653) en kredietverstrekker van consumentekrediet voor leningen op afbetaling.

De bezoeker kan contact opnemen met S.F.S. op het e-mailadres services4you@stellantis-finance.com

2. Inhoud van de Site

2.1. De Site bevat informatie over S.F.S. (informatie over de vennootschap S.F.S. ("Wie zijn wij?"), de diensten die ze aanbiedt aan particulieren en bedrijven, evenals veelgestelde vragen.

De Site biedt ook een ruimte die alleen toegankelijk is voor particulieren met een gefinancierd voertuig en waar ze hun financieringscontract kunnen beheren.

Ten slotte verwijst de site naar de websites van autofabrikanten waarmee S.F.S. samenwerkt.

2.2. S.F.S. behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, zonder aankondiging of kennisgeving.

2.3. S.F.S. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site volledig, correct en up-to-date is. Ondanks haar inspanningen kan sommige informatie onvolledig, onjuist of verouderd zijn. S.F.S. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en informatie op de Site.

2.4. De illustraties en informatie op de Site zijn alleen ter informatie.

3. Gebruik van de Site

3.1. De Site is vrij en gratis toegankelijk voor alle bezoekers. De bezoeker stemt ermee in om de Site te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

3.2. Het gebruik van de Site is alleen toegestaan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden van de Site, waaronder het Privacybeleid en het Cookiebeleid. S.F.S. nodigt bezoekers uit om deze te lezen voordat ze de Site gebruiken.

3.3. Door de Site te gebruiken, wordt de bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van al deze gebruiksvoorwaarden van de Site en deze te aanvaarden. Als de bezoeker niet instemt met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van de Site, wordt hij uitgenodigd om de Site te verlaten.

3.4. De bezoeker mag geen virussen, "deep links ", "robots" of andere schadelijke automatische systemen gebruiken om toegang tot de Site te krijgen. Het is bezoekers ook verboden om de Site te beïnvloeden of op welke manier dan ook te manipuleren.

4. Hypertekstlinks

4.1. Tenzij anders bepaald, moet de bezoeker die een website of blog heeft en die daar voor willekeurig gebruik een eenvoudige link op wil zetten die de bezoeker rechtstreeks naar de startpagina van de Site doorverwijst, hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van S.F.S. vragen. Elke geautoriseerde link moet op verzoek van S.F.S. worden verwijderd.

4.2. S.F.S. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt doorgestuurd via de links die op de Site zijn geplaatst en wordt niet geacht de inhoud te aanvaarden die via deze links beschikbaar wordt gesteld. Websites van derden en hun inhoud vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun auteur(s).

S.F.S. verbindt zich ertoe de links te verwijderen waarvan ze effectief te weten komt dat ze naar ongeoorloofde informatie of een ongeoorloofde activiteit verwijzen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De logo's, teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de Site zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerkrecht en beeldrecht en alle andere toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten. Al deze elementen zijn eigendom van S.F.S. of, in voorkomend geval, van een derde van wie S.F.S. de nodige toelatingen heeft verkregen. De elementen op de Site blijven dus eigendom van S.F.S., zelfs als ze zijn gedownload.

Tenzij anders vermeld, mag de tekstuele of numerieke informatie op de Site gratis worden gebruikt, maar met vermelding van de bron en alleen voor een (met name informatief, wetenschappelijk, educatief, voor privédoeleinden...) gebruik dat noch commercieel noch publicitair van aard is. Alle reproducties van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen van de Site, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computerapplicaties, zijn daarentegen strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S.F.S.. Elke aanvraag in die zin moet worden gericht aan S.F.S..

6. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1. S.F.S. wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het directe of indirecte gebruik van haar Site door de bezoeker.

6.2. Het gebruik van de informatie die op of via de Site wordt geraadpleegd, gebeurt op eigen risico van de bezoeker. S.F.S. wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen.

6.3. S.F.S. garandeert niet de goede werking van de Site en wijst elke aansprakelijkheid af in geval van storing of onbeschikbaarheid van de Site of voor enige andere schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Site. S.F.S. is ook niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door eventuele onderbrekingen van de online beschikbaarheid van de Site veroorzaakt door technische fouten, virussen of enig ander element buiten de wil van S.F.S.

7. Privacybeleid

S.F.S. kan gegevens van persoonlijke aard over de bezoeker verwerken in het kader van het gebruik van de Site, zoals beschreven in het Privacybeleid.

8. Cookiebeleid

De Site maakt gebruik van bepaalde cookies, zoals beschreven in het Cookiebeleid van S.F.S.

9. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de Site

S.F.S. behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden van de Site te wijzigen en/of aan te vullen. De bezoeker wordt uitgenodigd om regelmatig de inhoud ervan te controleren.

10. Deelbaarheid

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de Site nietig of onwerkzaam zou worden verklaard, of geacht zou worden de geldigheid of afdwingbaarheid van al deze gebruiksvoorwaarden in gevaar te brengen, zouden de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden echter hun uitwerking blijven hebben en de niet-toepasbare of illegale bepaling zou worden vervangen door een toepasselijke of wettelijke bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het beste weergeeft.

11. Afstand

Het niet-toepassen van één of meerdere bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden van de Site door S.F.S. kan door de bezoeker nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze voorwaarden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden van de Site worden beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van bezoekers die hun verblijf buiten het Belgische grondgebied hebben om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van hun nationale wetgeving.

13. Bevoegde rechtsgebieden

Elk geschil tussen de Partijen dat niet in der minne wordt opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van bezoekers om zich te beroepen op de dwingende bepalingen ter zake.

14. Contact

Voor elk verzoek om informatie over de Site of de inhoud ervan kan de bezoeker contact opnemen met services4you@stellantis-finance.com

15. Toezichthoudende overheid

Federale Overheidsdienst Economie
Directoraat-generaal Economische Inspectie
NGIII, Koning Albert II-laan 16,
3e verdieping
1000 Brussel

Tel. : 0800 120 33 (gratis nummer)
Fax. : 0800 120 57 (gratis nummer)

E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Internet: http://economie.fgov.be

Ombudsfin vzw • North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 • B-1000 Brussel •

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be www.ombudsfin.be